Onderzoek naar genderverschillen in de mantelzorg

Wat zijn de verschillen in mantelzorg tussen mannen en vrouwen? Deze centrale onderzoeksvraag kwam tot stand vanuit het eerdere Powervrouw!-onderzoek en gesprekken met verschillende gemeenten. Mantelzorg is bijzonder actueel gezien de politiek gestuurde ontwikkeling rond de ‘participatiesamenleving’. Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van burgers om voor zichzelf en voor elkaar te zorgen.

Hieronder een samenvatting. Wil je het volledige rapport ‘Over mantelzorg en gender’ lezen klik dan door.

We onderzochten of eventuele verschillen in de verdeling van de mantelzorg, risico’s voor vrouwen met zich mee brengt. Remt het bijvoorbeeld de emancipatie door geringere arbeidsdeelname? Hoe verkleinen we deze risico’s? Het onderzoek bestond uit twee delen: deskresearch en interviews met professionals uit de praktijk.

Geen eenduidig antwoord
Het antwoord op de onderzoeksvragen is niet eenduidig. Uit de literatuur komt wel een aantal heldere verschillen naar voren. Een van die verschillen is bijvoorbeeld dat er eenvoudigweg meer vrouwen dan mannen mantelzorgen. Dit hangt samen met hun grotere sociale netwerk en vaak geringere arbeidsparticipatie. Mantelzorgende vrouwen ervaren bovendien in grotere mate gevoelens van overbelasting. Daar staat tegenover dat mannelijke mantelzorgers eerder in een sociaal isolement terecht dreigen te komen. Ook is de ondersteuning vanuit het werk voor mannen vaak lastiger, vooral als zij in traditionele mannenberoepen werken. Of het verlenen van mantelzorg voor vrouwen een rem betekent in het accepteren van (meer uren) betaalde arbeid of van invloed is op andere aspecten van emancipatie, is uit het onderzoek niet op te maken. Wel is
bekend dat verregaande mantelzorg- en werkverplichtingen een kwetsbare combinatie oplevert.

Het onderzoek geeft aanbevelingen, die de risico’s van belemmering van emancipatie kunnen verkleinen,
zoals:

  • Leer op scholen al dat ‘zorgen voor iemand’ voor mannen en voor vrouwen normaal is;
  • Maak de zorgkring rondom zorgbehoevenden groter en doe dit zo vroeg mogelijk;
  • Werk met een protocol gelijke behandeling voor zorgverleners en beslissers over zorg;
  • Informeer mantelzorgers en hun werkgevers over de regelingen voor zorgverlof.

Laatste nieuws

Bitterzoet handvat voor les over slavernij

Het gratis lesmagazine Bitterzoet adviseert over het bespreken van het slavernijverleden van Nederland in de klas. Alle docenten van basis-, voortgezet en mbo-onderwijs in Noord-Holland Noord hebben in oktober het gratis magazine ontvangen voor gebruik in

Lees verder »

Ga naar de inhoud